[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nhiệt độ Laptop quá cao sau khi nâng cấp kernelLap của mình là Asus k53S hôm rồi có update lên kernel mới nhất thì mình lại bị tình trạng nhiệt độ cao nóng máy > 70C. Dù đã config đầy đủ và các tools hỗ trợ, tuy nhiên sau khi mình hibernate và wake up thì temp của máy lại ơ 50C ?, 
đây là tình trạng của máy mình

Attachment: buffer1.png
Description: PNG image

Attachment: buffer2.png
Description: PNG image

Attachment: buffer3.png
Description: PNG image