[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nhiệt độ Laptop quá cao sau khi nâng cấp kernelvà kernel mới không phải là vấn đề.

On Nov 28, 7:46 am, Anh Pentax <[email protected]> wrote:
> quên, máy bạn PeterNguyen đã giảm xuống còn 44 độ :D
>
> On Nov 28, 6:41 am, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > On Mon, 26 Nov 2012 18:41:39 +0700
>
> > Ngô Huy <[email protected]> wrote:
> > > On 11/26/2012 06:31 PM, peternguyen199321 wrote:
> > > > Lap của mình là Asus k53S hôm rồi có update lên kernel mới nhất thì
> > > > mình lại bị tình trạng nhiệt độ cao nóng máy > 70C. Dù đã config
> > > > đầy đủ và các tools hỗ trợ, tuy nhiên sau khi mình hibernate và
> > > > wake up thì temp của máy lại ơ 50C ?, đây là tình trạng của máy mình
>
> > > Chào bạn!
> > > Bạn thử  bật RC6 lên xem sao.
>
> > Trên kênh IRC đã báo lỗi này đã được fix: Mình tóm tắt lại (có gì Peter
> > fix): bỏ đi các mô-đun của laptop-mode (mô-đun nào?) là nạp mô-đun
> > "fan". Mô-đun này không được nạp từ lúc khởi , theo mình đoán là do cấu
> > hình cho `mkinitcpio` chưa đúng / đủ.
>
> > Một vấn đề đơn giản mà mất mấy ngày mới xong cũng may máy chưa cháy :D
> > Chúc mừng PeterNguyen không phải làm bạn với n0bawk :D
>
> > --
> > I am ... 5 dog years old.