[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] sốc với systemdMọi người qua Gen2 đê :)).
P/s Phản động tí.