[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Xóa bớt một số dòng trong History OutputMình muốn xóa bớt một ít dòng lệnh đã lỡ chạy, vào trang http://blog.bertelsen.co/2011/08/remove-one-line-from-history-in-linux.html
làm theo hướng dẫn thì được nhưng lại đẻ ra một output không mong muốn khác: 
 . . . . 
 275 ibus version
 276 ibus help
 277 qtconfig
 278 history -d 298
 279 history
 280 history -d 278
 281 history
 282 history -d 278
 283 history
 284 history -d 278
 285 history -d 278
 286 history -d 278
 287 history -d 278

Câu hỏi là: Muốn xóa ví du từ dòng 200 đến 234 bằng một lệnh duy nhất thì phải gõ thế nào?
Bạn nào biết xin vui lòng chỉ giáo. Cám ơn trước.

m k h _ s g n