[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Xóa bớt một số dòng trong History OutputOn Nov 29, 9:25 pm, Hoang Tran <[email protected]> wrote:
> chắc ý bác maikhai là việc thực thi các lệnh history -d # lại được add vào
> history. Nếu như vậy thì bác maikhai nghiên cứu cách đưa một lệnh ko vào
> trong history và HISIGNORE nhé

Bỏ trong ~/.bashrc

######### Bắt đầu từ đây
export
HISTIGNORE="pwd:exit:clear:fg*:bg*:history*:mplayer*:zplay*:me*:log*"
############ cho tới đây

Dưới đây là mấy dòng khuyến mãi :D

######### Bắt đầu từ đây
export HISTSIZE=2000000
export HISTFILESIZE=20000000000
export HISTCONTROL="ignoredups"
export HISTCONTROL="ignoreboth"
export HISTTIMEFORMAT="[%DT%T] " # puts full date and time in history
records.
shopt -s histappend #makes bash append to history rather than
overwrite
shopt -s cmdhist
shopt -s histreedit
############ cho tới đây