[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Xóa bớt một số dòng trong History Outputfile .bashrc máy mình chỉ thế này

[[email protected] ~]$ cat .bashrc
#
# ~/.bashrc
#

# If not running interactively, don't do anything
[[ $- != *i* ]] && return

alias ls='ls --color=auto'
PS1='[\[email protected]\h \W]\$ '

export GTK_IM_MODULE=ibus
export [email protected]=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus

Những giòng "khuyến mãi" của bạn nên bỏ vào đâu vậy? Bỏ vào rồi để y chang vĩnh viễn luôn phải không? 
Hướng dẫn cho mấy ông già newbie thì phải chỏ cho tận nơi nha.

Bác maikhanh, nhân nói về cái file .bashrc này, bá thử xem qua mấy cái tips, tricks ở đây https://wiki.archlinux.org/index.php/Bashrc#.bashrc. Mấy cái Alias, autocomplete xài khá là thuận tiện và giảm tải một vài thứ rắc rối đó bác.

Ví như 2 cái này:

complete -cf sudo
complete -cf man

Khi cần man, hay sudo + thêm một command nào đó, Tab rất thuận tiện :-)

--
Quang