[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Xóa bớt một số dòng trong History OutputOn Fri, 30 Nov 2012 09:30:22 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Những giòng "khuyến mãi" của bạn nên bỏ vào đâu vậy? Bỏ vào rồi để y
> chang vĩnh viễn luôn phải không?
> Hướng dẫn cho mấy ông già newbie thì phải chỏ cho tận nơi nha.

Đồ khuyến mãi nên khó dùng tí :D Bác bỏ hết vào trong ~/.bashrc rồi nạp
lại bằng lệnh `source ~/.bashrc` là được.

Biến `HISTIGNORE="pwd:exit:clear:fg*:bg*:"` (đây chỉ là ví dụ) chứa
những lệnh sẽ không lưu trong history. Trong ví dụ này là các lệnh pwd,
exit, ...; bác có thể thêm nhiều vào.

--
I am ... 5 dog years old.