[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

arclinuxvn-xxxBạn nào rảnh và có hứng thú duy trì cái list archlinux-xxx để

* đọc vào thông báo các thông tin quan trọng liên quan tới lỗi và các
  lỗ hổng ảnh hưởng lớn tới hệ thống và người dùng (ví dụ lỗi của Skype
  vừa rồi)
* hướng dẫn người dùng khờ khạo nhất quan tâm tới bảo mật
* các kỹ thuật mã hóa và an toàn thông tin, ....

có thể một hoặc hai bạn duy trì list này. mình thì đọc nhiều nhưng đọc
xong nhiều khi fix cho bản thân thôi, nếu làm cái list chung để ai biết
sớm cái gì thông báo chung luôn thì khỏe.

yêu cầu là người điều hành sẽ phải để mắt tới một loat các list về bảo
mật và đọc tin + nhận xét + hướng dẫn, v.v.v.

--
I am ... 5 dog years old.