[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Xóa bớt một số dòng trong History OutputMình hầu như chả dùng Tab. Hơi bị gnu :D chắc mình 0 biết cấu hình hè
hè >D >

(gửi bằng email của cty)

On Nov 30, 3:36 pm, Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
> > file .bashrc máy mình chỉ thế này
>
> > *[[email protected] ~]$ cat .bashrc*
> > *#*
> > *# ~/.bashrc*
> > *#*
> > *
> > *
> > *# If not running interactively, don't do anything*
> > *[[ $- != *i* ]] && return*
> > *
> > *
> > *alias ls='ls --color=auto'*
> > *PS1='[\[email protected]\h \W]\$ '*
> > *
> > *
> > *export GTK_IM_MODULE=ibus*
> > *export [email protected]=ibus*
> > *export QT_IM_MODULE=ibus*
> > *
> > *
> > Những giòng "khuyến mãi" của bạn nên bỏ vào đâu vậy? Bỏ vào rồi để y chang
> > vĩnh viễn luôn phải không?
> > Hướng dẫn cho mấy ông già newbie thì phải chỏ cho tận nơi nha.
>
> Bác maikhanh, nhân nói về cái file .bashrc này, bá thử xem qua mấy cái
> tips, tricks ở đâyhttps://wiki.archlinux.org/index.php/Bashrc#.bashrc. Mấy
> cái Alias, autocomplete xài khá là thuận tiện và giảm tải một vài thứ rắc
> rối đó bác.
>
> Ví như 2 cái này:
>
> complete -cf sudo
> complete -cf man
>
> Khi cần man, hay sudo + thêm một command nào đó, Tab rất thuận tiện :-)
>
> --
> *Quang*