[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Xóa bớt một số dòng trong History OutputA Đây Rồi!
Hehe cám ơn nhiều lắm nha.2012/12/3 Anh_Playsoft <[email protected]>
> tips, tricks ở đâyhttps://wiki.archlinux.org/index.php/Bashrc#.bashrc. Mấy
> cái Alias, autocomplete xài khá là thuận tiện và giảm tải một vài thứ rắc--
m k h _ s g n