[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Icon nhảy nhót một hồi . . .Cái Arch KDE của mình không biết do cấu hình sai sót thế nào mà mỗi lần gọi Ibus thì nó nhảy nhót một hồi rất lâu, dù chữ V của Unikey đã hiển thị trên panel gần như ngay lập tức sau khi nhấn chuột? Những applications khác thì tuy cũng nhảy nhót, nhưng không quá lâu. Ai biết thuốc chữa xin cho toa nhé cám ơn trước.
Ghi thêm: đã add vào /etc/profile cái này:
export XMODIFIERS="@im=ibus"
export GTK_IM_MODULE="ibus"
export QT4_IM_MODULE="ibus"
export QT_IM_MODULE="ibus"
và đã chạy #pacman -S qt-ibus.