[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] offline saigon 23/12/2012chỗ hồi xưa Hiếu ơi, chỗ giao cuối đường Lý Thái Tổ - 3/2 đó.

On Tue, 11 Dec 2012 07:22:20 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Cho địa chỉ và bản đồ đi
> 
> 
> ________________________________
>  From: Anh K. Huynh <[email protected]>
> To: [email protected] 
> Sent: Monday, December 10, 2012 4:08 PM
> Subject: [ArchLinuxVn] offline saigon 23/12/2012
>  
> Xin cha`o,
> 
> Theo ke^'t qua? bi`nh cho.n thi` offline vao ngay 23 thang 12 / 2012
> nhe' ca'c ba.n
>     http://doodle.com/dput2at7fd5cxptx
> 
> Tho+`i gian: 3 gio+` chieu`
> 
> Di.a die^?m: Quan' ca` phe^ tinh te^' (se~ tho^ng ba'o sau)
> 
> PS: ibus chuo^'i qua'
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
> --
I am ... 5 dog years old.