[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] KDE-4.9.4 minimize cửa sổ nhưng nó biến mất luônOn Thu, 13 Dec 2012 11:42:28 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:


> Thử e17 xem bác :D

Đã có chính thức trong repo: pacamn -S enlightenment17

--
I am ... 5 dog years old.