[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ignoring package upgrade (3.6.5-1 => 3.6.10-1)Bạn nào gặp vụ này rồi xin cho biết cách xử lý trường hợp này nên như thế nào? Cám ơn.

[[email protected] fota]# pacman -Syu
:: Synchronizing package databases...
 core is up to date
 extra is up to date
 community is up to date
:: Starting full system upgrade...
warning: linux: ignoring package upgrade (3.6.5-1 => 3.6.10-1)
 there is nothing to do