[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ignoring package upgrade (3.6.5-1 => 3.6.10-1)
2012/12/16 Ngô Huy <[email protected]>
bác xem lại trong pacman.conf có gì lạ không ah :-D
Xem không hiểu gì hết nhưng thấy có mấy dòng này, chắc là nó?

 # Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
IgnorePkg   =linux
IgnoreGroup =gnome
. . .