[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ignoring package upgrade (3.6.5-1 => 3.6.10-1)Vào 08:45:12 UTC+7 Thứ hai, ngày 17 tháng mười hai năm 2012, Nguyễn Quang đã viết:
> > Xem không hiểu gì hết nhưng thấy có mấy dòng này, chắc là nó?
> > # Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
> 
> 
> 
> > IgnorePkg   =linux
> > IgnoreGroup =gnome
> Là nó đó bác ơi, Option IgnorePkg để bỏ qua một gói mà.
> Mà sao "tự nhiên" nó chui vô được đây hay vậy ta 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Quang

Từ thuở khai thiên lập địa nó như thế nào thì nay nó như thế chứ có dám mó d... ngựa đâu? Bây giờ quất đại vào cái dấu # rồi -Syy -Syu, nó làm một cái rẹt. Reboot nín thở. 
Tada! Tốt quá.