[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Hàng về34 hình, hiện vẫn còn đang upload.

Còn vài hình các bạn chụp bị cháy sáng hay quá tối tớ chưa nghĩ cách
cứu đc. Tạm thời 34 tấm này đã.