[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .On Tue, 1 Jan 2013 23:22:17 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> bình thường thì bác chạy mặc định là DISPLAY 0.0 mà nhỉ dòng đó báo
> bác đang chạy ở một DISPLAY mà nó không xác định được :-( ca này khó,
> nhờ các anh vào hỗ trợ ah :-(

Bác maikhai chạy lệnh đó trong root nên chưa phải. Nếu chế độ đồ họa
đang bắt đầu cho người dùng "foobar" thì bác chạy ra xterm của người
dùng đó và gõ lẹnh như NgoHuy bảo (lệnh đó là gì bữa ni cháu mới
thấy :D)

Khi chạy X server thì nó thiết lập và sử dụng "màn hình" qua biến
"DISPLAY", ngoài ra có các thiết lập về quyền đi kèm khiến cho các
người dùng khác trên hệ thống không sử dụng được . Thử tưởng xem, anh A
đang ở màn hình "0.0" còn anh B lén vào "mở lên xem" thì sao mà chịu
được !? Xem thêm trong `xhost`. Một ứng dụng của lệnh này là để chia sẻ
"màn hình" như sau:

	A$ \startx
	A$ sudo su - B
	B$ firefox  # Bị lỗi như bác Khải gặp

Khắc phục
	A$ \startx
	A$ xhost +
	A$ sudo su - B
	A$ firefox  # chạy OK

Ở đây có bạn _stk_ chắc chơi trò này để chạy Skype :D

--	
I am ... 5 dog years old.