[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .On Wed, 2 Jan 2013 06:34:45 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Khắc phục
> 	A$ \startx
> 	A$ xhost +
> 	A$ sudo su - B
> 	A$ firefox  # chạy OK

Dòng cuối cùng chỉnh lại là 
	B$ firefox  # chạy OK

--
I am ... 5 dog years old.