[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .



chuột nhanh hơn tí nào chưa bác :-D nó có nghĩa là thiết lập độ nhạy của chuột trên mỗi pixel ấy ah :-D

2013/1/2 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Wed, 2 Jan 2013 09:47:53 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

>
> *[[email protected] fota]# history | less
> [[email protected] fota]# !500
> xset m 3 8
> No protocol specified
> xset:  unable to open display ":0.0"
> [[email protected] fota]# exit
> exit
> [[email protected] ~]$ xset m 3 8
> [[email protected] ~]$
> *
>
> Vậy rồi sao nữa hè?


To+'i phie^n ba.n Huy na`o :D


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/





--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'