[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .Trong e17 có mô-đun để chỉnh vài thứ cho chuột, mình thử rồi mà chả
thấy xi nhê gì cả. Nói chung chả hiểu mấy cái này nên thôi không lăn
tăn :D 

On Wed, 2 Jan 2013 10:20:59 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> chuột nhanh hơn tí nào chưa bác :-D nó có nghĩa là thiết lập độ nhạy
> của chuột trên mỗi pixel ấy ah :-D
> 
> 2013/1/2 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > On Wed, 2 Jan 2013 09:47:53 +0700
> > maikhai <[email protected]> wrote:
> >
> > >
> > > *[[email protected] fota]# history | less
> > > [[email protected] fota]# !500
> > > xset m 3 8
> > > No protocol specified
> > > xset:  unable to open display ":0.0"
> > > [[email protected] fota]# exit
> > > exit
> > > [[email protected] ~]$ xset m 3 8
> > > [[email protected] ~]$
> > > *
> > >
> > > Vậy rồi sao nữa hè?
> >
> >
> > To+'i phie^n ba.n Huy na`o :D
> >
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> >
> 
> --
I am ... 5 dog years old.