[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .

2013/1/2 Ngô Huy <[email protected]>
chuột nhanh hơn tí nào chưa bác :-D nó có nghĩa là thiết lập độ nhạy của chuột trên mỗi pixel ấy ah :-DNhanh hơn rồi. Hơn lúc theo default của nó nhiều.
Như vậy nếu rút "3 8" xuống thêm nữa cho nhanh hơn thì là gì vậy? Là 2 7 hay con gì? Muốn chơi một phát xuống 1 1 quá (nhưng sợ thiên tử băng hà luôn nên nhợn).


--
m k h _ s g n