[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(1/1) removing terminal (5/5) installing xfce4-terminal, Bravo!Proceed with installation? [Y/n] 
:: Retrieving packages from core...
 patch-2.7.1-2-x86_64             72.9 KiB  246K/s 00:00 [########################################] 100%
:: Retrieving packages from extra...
 libxcb-1.9-2-x86_64             815.6 KiB  318K/s 00:03 [########################################] 100%
 redland-1:1.0.16-1-x86_64          186.9 KiB  320K/s 00:01 [########################################] 100%
 redland-storage-virtuoso-1:1.0.16-1-x86_64  16.1 KiB  345K/s 00:00 [########################################] 100%
 xfce4-terminal-0.6.1-1-x86_64        272.9 KiB  319K/s 00:01 [########################################] 100%
(5/5) checking package integrity                    [########################################] 100%
(5/5) loading package files                      [########################################] 100%
(5/5) checking for file conflicts                   [########################################] 100%
(6/6) checking available disk space                  [########################################] 100%
(1/1) removing terminal                        [########################################] 100%
(1/5) upgrading libxcb                         [########################################] 100%
(2/5) upgrading patch                         [########################################] 100%
(3/5) upgrading redland                        [########################################] 100%
(4/5) upgrading redland-storage-virtuoso                [########################################] 100%
(5/5) installing xfce4-terminal                    [########################################] 100%
[[email protected] fota]# 

Từ hồi cài Arch đến giờ, cứ phải nhấn chuột để xài cái xTerm theo default nằm chình ình trên desktop, rồi loay hoay kiếm xài cái Konsole trng menu để thay thế (cho dễ đọc hơn) nhưng vẫn chưa vừa ý, trong bụng tức anh ách.
Hôm nay thấy họ chơi cái terminal rồi thay bằng cái xfce4-terminal, mở chạy ngọt xớt, fonts to dễ coi, đã quá!