[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hàng vềbỏ 25 ngàn đi hớt tóc mà nó bị méo, tức thợ hớt quá tay :D

nếu đó là ý của Doan ... =))

On Tue, 1 Jan 2013 20:33:10 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Nhìn cái đầu ông anh Kỳ Anh =)).
> Vui phết nhở, tiếc là lúc đó ở quê.
> --
I am ... 5 dog years old.