[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hàng về2013/1/1 Quang Nguyễn <[email protected]>:
> Hehe, cảm ơn bạn An. Nói chung vậy là đẹp rồi, tấm nào mà không cứu được
> thì ... bỏ luôn cũng được, ráng làm gì :3
>
OK, /me bóp bóp bạn Quang.

>
> Vào 12:09 Ngày 01 tháng 1 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
>
>>
>> Cảm ơn bạn An quá trời trời luôn ^^
>>
>> On Tue, 1 Jan 2013 11:57:58 +0700
>> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>
>> > 34 hình, hiện vẫn còn đang upload.
>> >
>> > Còn vài hình các bạn chụp bị cháy sáng hay quá tối tớ chưa nghĩ cách
>> > cứu đc. Tạm thời 34 tấm này đã.
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> I am ... 5 dog years old.
>>
>> --
>> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>>
>>
>
>
>
> --
> Nguyễn Văn Quang
> [Mobile] 0977.216.773
> [E-mail] quangteospk [at] gmail [dot] com
> [Y!M] quangteospk
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C