[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhập[[email protected] ~]$ systemd-analyze blame
  4068ms clamd.service
   637ms laptop-mode.service
   609ms wicd.service
   159ms systemd-udev-trigger.service
   129ms console-kit-log-system-start.service
   122ms systemd-logind.service
    89ms systemd-remount-fs.service
    80ms systemd-modules-load.service
    79ms systemd-sysctl.service
    76ms systemd-vconsole-setup.service
    70ms dev-hugepages.mount
    66ms colord.service
    65ms dev-mqueue.mount
    53ms sys-kernel-debug.mount
    48ms polkit.service
    37ms systemd-udevd.service
    29ms tmp.mount
    25ms udisks2.service
    24ms console-kit-daemon.service
    23ms systemd-tmpfiles-setup.service
    15ms upower.service
    14ms accounts-daemon.service
     8ms rtkit-daemon.service
     5ms udisks.service
     3ms systemd-user-sessions.service
     2ms boot.mount

-------------------------

Thằng l*ng này GNU thật, xài linux còn bày đặt clamd ... mất bố nó 4K ms :))

2013/1/4 Ngô Huy <[email protected]>
Làm cho SmartPhone thì trước hết anh em ai cũng có 1 cái xài đã bác ah :-D
Startup finished in 3578ms (kernel) + 9018ms (userspace) = 12596ms
bên em/cháu khởi động mất 12s rưỡi tính luôn vào X :-D

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'