[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpVào 09:51:22 UTC+7 Thứ sáu, ngày 04 tháng một năm 2013, longgia2001 đã viết:
> [[email protected] ~]$ systemd-analyze blame
>   4068ms clamd.service
>    637ms laptop-mode.service
>    609ms wicd.service
>    159ms systemd-udev-trigger.service
>    129ms console-kit-log-system-start.service
>    122ms systemd-logind.service
> 
>     89ms systemd-remount-fs.service
>     80ms systemd-modules-load.service
>     79ms systemd-sysctl.service
>     76ms systemd-vconsole-setup.service
>     70ms dev-hugepages.mount
>     66ms colord.service
>     65ms dev-mqueue.mount
> 
>     53ms sys-kernel-debug.mount
>     48ms polkit.service
>     37ms systemd-udevd.service
>     29ms tmp.mount
>     25ms udisks2.service
>     24ms console-kit-daemon.service
>     23ms systemd-tmpfiles-setup.service
> 
>     15ms upower.service
>     14ms accounts-daemon.service
>      8ms rtkit-daemon.service
>      5ms udisks.service
>      3ms systemd-user-sessions.service
>      2ms boot.mount
> 
> -------------------------
> 
> 


Con dv5t thời Ngô Quyền diệt quân Nam Hán của mình cho output thế này, post lên đây để có cái mà so sánh:

[[email protected] ~]$ systemd-analyze
Startup finished in 4367ms (kernel) + 18059ms (userspace) = 22426ms
[[email protected] ~]$ systemd-analyze blame
 12016ms netcfg.service
 2232ms systemd-logind.service
 1206ms systemd-modules-load.service
  878ms lm_sensors.service
  612ms systemd-udevd.service
  573ms polkit.service
  455ms systemd-vconsole-setup.service
  415ms systemd-remount-fs.service
  402ms dev-mqueue.mount
  383ms dev-hugepages.mount
  297ms media-sda7.mount
  251ms media-sda2.mount
  211ms sys-kernel-debug.mount
  199ms systemd-udev-trigger.service
  179ms systemd-sysctl.service
  158ms tmp.mount
  152ms udisks.service
  147ms systemd-user-sessions.service
  144ms systemd-tmpfiles-setup.service
  57ms rtkit-daemon.service
  30ms home.mount
   0ms sys-fs-fuse-connections.mount