[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpHPdv5t cua minh la made in china nhe!
Sent from my BlackBerry® smartphone

From: Long Phan Dao Viet <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Fri, 4 Jan 2013 12:49:53 +0700
To: <[email protected]>
ReplyTo: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhập

Hơn ngàn năm sau, nếu có anh bạn china nào đọc thread này mới bik vì sao lịch sử diễn ra như thế.

Dùng DV5T để tính chỗ cắm cọc ... thì quân Nam Hán có mà chạy đằng giời :))

On Fri, Jan 4, 2013 at 11:44 AM, maikhai <[email protected]> wrote:
Vào 09:51:22 UTC+7 Thứ sáu, ngày 04 tháng một năm 2013, longgia2001 đã viết:
> [[email protected] ~]$ systemd-analyze blame
>   4068ms clamd.service
>    637ms laptop-mode.service
>    609ms wicd.service
>    159ms systemd-udev-trigger.service
>    129ms console-kit-log-system-start.service
>    122ms systemd-logind.service
>
>     89ms systemd-remount-fs.service
>     80ms systemd-modules-load.service
>     79ms systemd-sysctl.service
>     76ms systemd-vconsole-setup.service
>     70ms dev-hugepages.mount
>     66ms colord.service
>     65ms dev-mqueue.mount
>
>     53ms sys-kernel-debug.mount
>     48ms polkit.service
>     37ms systemd-udevd.service
>     29ms tmp.mount
>     25ms udisks2.service
>     24ms console-kit-daemon.service
>     23ms systemd-tmpfiles-setup.service
>
>     15ms upower.service
>     14ms accounts-daemon.service
>      8ms rtkit-daemon.service
>      5ms udisks.service
>      3ms systemd-user-sessions.service
>      2ms boot.mount
>
> -------------------------
>
>


Con dv5t thời Ngô Quyền diệt quân Nam Hán của mình cho output thế này, post lên đây để có cái mà so sánh:

[[email protected] ~]$ systemd-analyze
Startup finished in 4367ms (kernel) + 18059ms (userspace) = 22426ms
[[email protected] ~]$ systemd-analyze blame
 12016ms netcfg.service
  2232ms systemd-logind.service
  1206ms systemd-modules-load.service
   878ms lm_sensors.service
   612ms systemd-udevd.service
   573ms polkit.service
   455ms systemd-vconsole-setup.service
   415ms systemd-remount-fs.service
   402ms dev-mqueue.mount
   383ms dev-hugepages.mount
   297ms media-sda7.mount
   251ms media-sda2.mount
   211ms sys-kernel-debug.mount
   199ms systemd-udev-trigger.service
   179ms systemd-sysctl.service
   158ms tmp.mount
   152ms udisks.service
   147ms systemd-user-sessions.service
   144ms systemd-tmpfiles-setup.service
    57ms rtkit-daemon.service
    30ms home.mount
     0ms sys-fs-fuse-connections.mount

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/