[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Milky vs Lil Demon [BBOY CITY HAWAII 2010] OTOn Fri, 4 Jan 2013 19:26:46 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> http://www.youtube.com/watch?v=4Wl-uSwHufk&feature=related
> Cái này chắc chắn là OT. Mượn cớ để cười với Ky Anh vụ ... nổ banh. 
> 

nhỏ này quá giỏi :D

--
I am ... 5 dog years old.