[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piChuẩn bị mở thêm hội Archlinuxx PI à bác Anh Kỳ Hè :D

On Wed, 9 Jan 2013 09:53:12 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> @Long Già: em LT2600 không có wake-on-lan. Có cách gì hack để mỗi khi
> có điện là nó tự boot lên không ? mấy hồi xài em này mà bực cái cúp
> điẹen là phải bật lên bằng tay chán dễ sợ.
> 
> On Wed, 9 Jan 2013 09:48:13 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
> > Hi,
> > 
> > Lăn tăn một hồi thì bây giờ có tới 2 em 
> > 
> > * thin LT2600 http://www.lucidatech.com/product/lt2600.htm
> > * raspberry pi v1 (256 MB RAM)
> > 
> > (Bạn Long Già biết xuất xứ của em LT2600 nhé, còn bạn Long Trẻ lại
> > biết em Pi :D)
> > 
> > Em thin đang chạy Debian, còn em RP thì chưa cài gì cả (chạy đựoc
> > Arch ARM dòng 6). Bạn nào lăn tăn thì mình nhượng lại bớt vì 0 đủ
> > thời gian chơi cả hai em này :D
> > 
> > PS: Giá của em RP là 1 triệu hehe
> > 
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> > 
> 
> 
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
>