[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piOn Wed, 9 Jan 2013 14:20:38 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 2013/1/9 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > điẹen là phải bật lên bằng tay chán dễ sợ.
> wol?
> 
> 

đã bảo là không có wol, nên phải tìm cách hack :D Con thin LT2600 đó.


--
I am ... 5 dog years old.