[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piBị ép giá thế này thì bác Kỳ tặng cháu luôn cho nhanh :D

On Wed, 9 Jan 2013 09:48:13 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Hi,
> 
> Lăn tăn một hồi thì bây giờ có tới 2 em 
> 
> * thin LT2600 http://www.lucidatech.com/product/lt2600.htm
> * raspberry pi v1 (256 MB RAM)
> 
> (Bạn Long Già biết xuất xứ của em LT2600 nhé, còn bạn Long Trẻ lại
> biết em Pi :D)
> 
> Em thin đang chạy Debian, còn em RP thì chưa cài gì cả (chạy đựoc Arch
> ARM dòng 6). Bạn nào lăn tăn thì mình nhượng lại bớt vì 0 đủ thời gian
> chơi cả hai em này :D
> 
> PS: Giá của em RP là 1 triệu hehe
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
>