[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piOn Thu, 10 Jan 2013 09:16:47 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> e này xài thử thấy ngon, nhưng vấn đề là cái board thôi mà tính mình
> hậu đậu + nhà có con nít nữa sợ bể mất tiền quá, nên giữ cái LT2600
> còn bán lại cái RP thôi bác nào mua giúp khỏi mất công ship :^^
Tự chế cái case cho nó, rồi dán keo kít mít lại. Con có tè vô vẫn chạy
phe phé :D