[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] programming language @ courseraem :D

On Fri, Jan 11, 2013 at 9:55 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:

đang học lớp này (đang bắt đầu) bạn nào tham gia cho vui. Cần Ruby và
một ít Java.

https://class.coursera.org/proglang-2012-001/class/index


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/