[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Skype * Re: [ArchLinuxVn] programming language @ courseraOn Fri, 11 Jan 2013 03:48:38 +0000
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chắc Skype tiện hơn nhỉ :D

100 lý do không dùng SKype: 

* Skype mã nguồn đóng
* Bạn tắt Skype nhưng tiến trình vẫn chạy trên hệ thống có khi mấy
  chục phúc
* Nếu A nói với B trên máy X, B offline, A nhắn rồi tắt máy đổi qua máy
  Y, thì B khong thấy message thì B 
* Skype cho phép người dùng bất kỳ lấy password của bạn 
   http://www.bbc.co.uk/news/technology-20325684
* Skype cho phép hacker chiếm quyền máy Mac sau khi nhận một mớ ký tự
  đặc biệt mà nó 0 hiểu (2010)
* Skype history suck, non-threaded, không thể tìm lại một chủ đề thích
  hợp trên SKype
* Skype history is private, bạn khó chia sẻ cho người khác
* Skype là đồ của MS, mà mình là dân Linux
* Skype là .... 

:D--
I am ... 5 dog years old.