[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: chế case * Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry pi2013/1/11 An Nguyen <[email protected]>:
> Các bác vớ vỉn thật.

Em dùng 2 con chạy 24/7 làm server. Năm 2012 vừa rồi chạy trâu bò vãi.

Thích chơi thì mua con này về cài Arch Linux vô, chạy vi vu.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C