[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Skype * Re: [ArchLinuxVn] programming language @ courseraOn Fri, 11 Jan 2013 13:19:58 +0800
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Toan bo cong ty minh dung skype :-| Vua vao da duoc tao cho mot
> account skype cua cong ty roi :-|

Mình cũng xài đó thôi. Nhưng cũng chỉ dùng trong công ty :D

--
I am ... 5 dog years old.