[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

winner * Re: [ArchLinuxVn] Re: free vps server !!!!Hi,

Danh sách đăng ký theo thứ tự thời gian

	1. Auang Nguyen
	2. Trung Nguyen
	3. Nobody
	4. Hieu Bui
	5. Dynamo
	6. An Nguyen
	7. Ngo Huy

(xem http://tinyurl.com/bclr6sa)


Dự định ban đầu là số 23, nhưng quá ít nguời tham gia (hội ArchVn yếu
quá) -- xem hình. Do đó mình sẽ chọn random theo quy tắt lệnh sau

 i=0; while [[ $i -le 100 ]]; do cat /dev/urandom | tr -cd
 'a-z0-9,.?/\-' | head -c 1; i=$((i+1)); done

Mình chạy và log trên irc channel (dùng lệnh /exec -o của pidgin). Sau
đó lấy hai số tự nhiên thứ 7 và thứ 9 nằm trong khoảng 1-7. Đó là hai
người thắng cuộc (vì mình có tới hai gói VPS lận nhé :D)

Các bạn theo dõi thêm trên kênh irc !


--
I am ... 5 dog years old.

Attachment: shot-2013-01-07_11-35-17.jpg
Description: JPEG image