[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: winner * Re: [ArchLinuxVn] Re: free vps server !!!!bỏ nguyên vào script cho dễ. Vì mình chỉ cần số nên dùng sed để cắt luôn


#!/bin/bash
i=0
while [[ $i -le 100 ]]; do \
cat /dev/urandom \
| tr -cd 'a-z0-9,.?/\-' \
| head -c 1; i=$((i+1)); done \
| sed -e 's#[^0-9]##g'
echo ""


On Fri, 11 Jan 2013 13:36:10 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Hi,
> 
> Danh sách đăng ký theo thứ tự thời gian
> 
> 	1. Auang Nguyen
> 	2. Trung Nguyen
> 	3. Nobody
> 	4. Hieu Bui
> 	5. Dynamo
> 	6. An Nguyen
> 	7. Ngo Huy
> 
> (xem http://tinyurl.com/bclr6sa)
> 
> 
> Dự định ban đầu là số 23, nhưng quá ít nguời tham gia (hội ArchVn yếu
> quá) -- xem hình. Do đó mình sẽ chọn random theo quy tắt lệnh sau
> 
>  i=0; while [[ $i -le 100 ]]; do cat /dev/urandom | tr -cd
>  'a-z0-9,.?/\-' | head -c 1; i=$((i+1)); done
> 

> Mình chạy và log trên irc channel (dùng lệnh /exec -o của pidgin). Sau
> đó lấy hai số tự nhiên thứ 7 và thứ 9 nằm trong khoảng 1-7. Đó là hai
> người thắng cuộc (vì mình có tới hai gói VPS lận nhé :D)
> 
> Các bạn theo dõi thêm trên kênh irc !
> 
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.--
I am ... 5 dog years old.