[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: winner * Re: [ArchLinuxVn] Re: free vps server !!!!On 01/11/2013 01:50 PM, Anh K. Huynh wrote:
Kết quả: hai bạn thứ 2 và thứ 3 nhé (Trung Nguyễn và n0b0dy). Hai
bạn này đều là thành viên cũ của hội Arch. Liên hệ mình qua email riêng
để lấy thông tin vào server nhé. Chúc mừng hai bạn!

Hình ảnh:

http://enlightenment.org/ss/display.php?image=e-50efb617d0b255.79923158.jpg

Giải thích:

Sau khi chạy script đã nói, có két quả 031026212995384290112257 . Do
chỉ quan tâm các số từ 1 -7 nên dùng sed bỏ đi các số 8 9 và 0:

   $ echo 031026212995384290112257 |sed -e 's#[089]##g'
   31262125342112257

Trong kết quả cuối cùng, sô thứ 7 và 9 lần lượt là 2 và 3.

--
I am ... 5 dog years old.

cả đời mua vé số chưa bao giờ trúng, n0b0dy cho em nghịch chung server với +_+
--
free your mind, free your life