[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Skype * Re: [ArchLinuxVn] programming language @ courseraOn 01/11/2013 12:40 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Fri, 11 Jan 2013 13:19:58 +0800
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

Toan bo cong ty minh dung skype :-| Vua vao da duoc tao cho mot
account skype cua cong ty roi :-|
Mình cũng xài đó thôi. Nhưng cũng chỉ dùng trong công ty :D

--
I am ... 5 dog years old.

có thể làm forum Skype, nó lưu lại log cho những ai "vào sau" mà anh :-).

--
free your mind, free your life