[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Email vulnerabilites * Re: [ArchLinuxVn] Re: pattern lọc chữ tàuVào 22:37:04 UTC+7 Thứ bảy, ngày 12 tháng một năm 2013, longgia2001 đã viết:
> không Imeo :()
> 
> 
Nhưng nói một cách rất à chung, thì "mail chữ Tàu" chưa ghê bằng "mail chữ Việt mà của Tàu", vì cái trước dễ thấy, cái sau khó dò. Hiện nay nghe nói có cái site gì đó là của Tàu mà viết bằng chữ Việt, đang làm ăn ì xèo trên thị trường ...