[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Email vulnerabilites * Re: [ArchLinuxVn] Re: pattern lọc chữ tàuOn Tue, 15 Jan 2013 14:44:09 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 22:37:04 UTC+7 Thứ bảy, ngày 12 tháng một năm 2013, longgia2001
> đã viết:
> > không Imeo :()
> > 
> > 
> Nhưng nói một cách rất à chung, thì "mail chữ Tàu" chưa ghê bằng
> "mail chữ Việt mà của Tàu", vì cái trước dễ thấy, cái sau khó dò.
> Hiện nay nghe nói có cái site gì đó là của Tàu mà viết bằng chữ Việt,
> đang làm ăn ì xèo trên thị trường ...
> 

baidu phải không bác

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120722/quan-ngai-voi-mang-xa-hoi-baidu-tieba.aspx

--
I am ... 5 dog years old.