[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Email vulnerabilites * Re: [ArchLinuxVn] Re: pattern lọc chữ tàuOn Tue, 15 Jan 2013 14:48:45 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> (KHÔNG PHẢI LÀ TRẢ LỜI):
> Chỉ để sửa chữ "à" thành chữ "là". Nguyên do máy mình đồ cổ sắp tiêu
> tùng, các phím ăn không như ý. Tiện đây nêu một ý: Có cách gì vào để
> sửa như trường hợp này không nhỉ? Làm một cái nút "chỉnh sửa" chẳng
> hạn.

Mua bàn phím ngoài gắn vào thôi bác :D


--
I am ... 5 dog years old.