[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piVân loay hoay 0 chế đựoc cái vỏ cho em Rasberry PI :D Bà con nào giúp
với :D 

On Wed, 9 Jan 2013 09:48:13 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Hi,
> 
> Lăn tăn một hồi thì bây giờ có tới 2 em 
> 
> * thin LT2600 http://www.lucidatech.com/product/lt2600.htm
> * raspberry pi v1 (256 MB RAM) --
I am ... 5 dog years old.