[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ibus báo lỗi nhưng vẫn gõ tốt là sao?Bập chuột vào "IBus (Input Method Framework)" thì nhảy ra thông báo:
"Application run error
"Enlightenment was unable to run the application:
"ibus-daemon --xim
"The application failted to start
"OK
nhưng vẫn gõ tiếng Việt được. Tại sao hè?
Muốn autoload cái này thì gõ lệnh gì? bỏ dòng lệnh vào đâu?

Attachment: Screenshot - 01222013 - 02:33:33 PM.png
Description: PNG image