[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

/usrHi,

Đang loay hoay tuning cho cái /usr/ của máy laptop, post đại lên đây có
khi bà con giúp. Trước xài ext* nay đang xài reiserfs. Các bạn có thể
kiểm tra trên máy các bạn và cung cấp số liệu để so sánh nhé. Xem thêm
phần tốc độ ở bên dưới cùng. 

 $ find /usr/ -size -2k |wc
  77941  77962 3846890
 $ find /usr/ -size +2k |wc
  110248 110259 5385265
 $ find /usr/ -size -4k |wc
  129484 129516 6400779
 $ find /usr/ -size +4k |wc
  77352  77363 3767323
 $ find /usr/ -size +100k |wc
  5845  5845 245047
 $ find /usr/ -size +50k |wc
  11204  11213 492303

Vậy chủ yếu file trong là nhỏ, từ 2k đến 4k nhé :D Trên 100k chỉ có tầm
6k file thôi quá ít hehe. Nên cần tìm một filesystem nhanh cho các
file nhỏ là vậy :D 

Một note khác, chắc nhờ caching nên mình tìm cực lẹ:D
 $ time find /usr/ -size -2k |wc
  77941  77962 3846890
  real  0m0.484s
  user  0m0.313s
  sys   0m0.347s
 $ time find /usr/ |wc
  220132 220175 10826690
  real  0m0.501s
  user  0m0.557s
  sys   0m0.320s


--
I am ... 5 dog years old.