[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] A message From a guythông tin chưa rõ ràng mình sẽ giúp hỏi lại bác Richard này và các
thông tin trao đổi và sau đó báo lại các bạn biết sau.

On Thu, 24 Jan 2013 21:29:24 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người !
> Trên Facebook của ArchlinuxVN có một lời đề nghị như sau:
> 
> I'm trying to promote a new project - linuxshop.orgfree.com. I would
> like to offer cooperation. It would be possible to place a link on
> your wall? It is a non-profit project, I can not offer money. I offer
> a link back or stickers for free, or something else ..
> Are you interested?
> 
> Mọi người nghĩ sao về đề nghị này ?
> 
> Kind regards,
> Severus--
I am ... 5 dog years old.