[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiChuyen nay phai offline may lan may ra moi thanh com chao duoc. Bua nao ranh thi ru vai nguoi ra cafe ngoi?
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Mon, 28 Jan 2013 17:50:33 
To: <[email protected]com>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồi

On Mon, 28 Jan 2013 09:03:11 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Neu chi xai may cai com binh dan nhu minh thi cong nhan Arch trau bo
> that, cay hoai khong nghi. Chang hieu khi lam hard work thi ra sao
> chac cung rat khoe nhi? 

Cháu có setup một chú server 8 core, 8GB, dùng arch, trên đó cài vbox
để chạy 5 máy ảo (2 máy win, 3 máy linux), giờ nghĩ mãi chưa ra cách gì
để thêm vài máy ảo nữa chớ con master quá rảnh đây bác ạ :D 


--
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.