[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nào mình cùng xài cho hết Ram * Re: [ArchLinuxVn] Xorg ngốn RAMCháu tìm ra nhà tài  trợ rồi, già làng maikhai lên tiếng hú offline thui :D

2013/1/29 An Nguyen <[email protected]>
RAM mình 16GB, vài hôm cao hứng chắc nâng lên 64GB. Thế làm sao mà
dùng cho hết bây giờ?

Huhu

2013/1/25 Doan Luong Van <[email protected]>:
> Ramdisk xài thì có nhanh hơn tí, cơ mà phải chấp nhận việc khởi động lâu hơn thôi ^^.
> /me quăng /tmp /var/tmp và firefox cache lên ram cả, ram dư nhiều quá chả biết để làm gì.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>
>--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.